Sáng ngày 07/6/2023, Chi bộ Truyền thông - Môi trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự sinh hoạt có Cấp ủy chi bộ và toàn bộ đảng viên, viên chức người lao động trong chi bộ.

          Tác phẩm được chia làm 03 phần, gồm 623 trang, 111 hình ảnh. Tác phẩm thể hiện quan điểm xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung tác phẩm được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

          Tại buổi sinh hoạt các đồng chí đảng viên, viên chức, người lao động được nghe và trao đổi về các tham luận với các nội dung chuyên đề: “Tại sao biên soạn, xuất bản, quá trình biên soạn, sản xuất, bố cục, kết cấu tác phẩm; giá trị cốt lõi: Nhận thức tư duy lý luận, truyền tải thông điệp của tác phẩm và bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ giải pháp, sự nhất quán, sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng”.

          Thông qua buổi sinh hoạt giúp cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung trong tác phẩm; liên hệ thực tiễn của từng khoa và từng cá nhân để lựa chọn nội dung trọng tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đó phát động, hướng ứng sâu rộng và đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng và công cuộc cách mạng của Đảng và Nhà nước ta nói chung, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về ý chí, hành động trong toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Diệu Thúy