Tập huấn An toàn tiêm chủng năm 2024

Tập huấn An toàn tiêm chủng năm 2024

Từ ngày 15-17/5/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức lớp tập huấn “ An toàn tiêm chủng ” năm 2024 cho 45 học viên là các cán bộ y tế mới làm ...
Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 25/3/2024 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
LIÊN KẾT WEB
Đóng lại