Ngày 10/5/2023 UBND tỉnh đã ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách (Chỉ thị số 07/CT-TTg), theo đó giao các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố (cơ quan, đơn vị, địa phương) triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 07/CTTTg gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, theo ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách.

2. Chủ động rà soát, thực hiện công khai thông tin tại cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định (quy định tại: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức thông tin chính sách có tác động to lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”…). Đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh.

3. Bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

4. Xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm tại cơ quan, đơn vị mình; chủ động triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách; bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

5. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành. Nghiên cứu và triển khai các mô hình truyền thông chính sách mới trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước để vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

6. Chủ động kết nối, phát triển mạng lưới truyền thông, bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách. Nghiên cứu việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Công văn đã phân công một số nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan báo chí của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) theo quy định./.

Nguyễn Minh