Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 449/UBND-VP3 ngày  05/9/2023 và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 về việc tổ chức hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn  năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành  và UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức các nội dung sau: 

Tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh  môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư  và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch… Đối với huyện Kim Sơn tăng cường hơn các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại khu vực ven  biển, trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa,  bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy  định. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý  thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo  vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát  sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản  phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển,  sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh  việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch  làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên toàn quốc. 

Đẩy mạnh, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các  chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người  dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến  mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên  nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử  với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt  mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời  lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về bảo vệ môi trường,  đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các  hoạt động vì môi trường... Thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng  đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp  trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng. 

Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải  pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc  đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu  biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường. 

Lê Lành