Trong thời gian gần đây, Sở Y tế nhận được đơn thư, thông tin của công dân phản ánh về tinh thần, thái độ giao tiếp, ứng xử của một số nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa đúng mực, một số nhân viên y tế có hành động gợi ý hoặc giải thích không rõ ràng để người bệnh, người nhà người bệnh lo lắng dẫn đến đưa nhận tiền cảm ơn; phản ánh bác sĩ Bệnh viện công lập nhưng trong giờ hành chính vẫn khám bệnh tại cơ sở y tế tư nhân, đã xảy ra sự cố y khoa liên quan đến kết quả cận lâm sàng. Để tăng cường trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc thực thi công vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh tích cực về người thầy thuốc và sự tin tưởng của người dân đối với ngành y tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

          Tuyên truyền phổ biến Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2029 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đến từng công chức, viên chức, lao động trong cơ quan đơn vị, đặc biệt quán triệt quyền, nghĩa vụ của viên chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực thi nhiệm vụ, quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của công chức, viên chức, lao động ngành y tế tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ đối với người dân, tổ chức trong quá trình làm việc.

          Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế chuyên môn bệnh viện, tăng cường công tác quản lý chất lượng bệnh viện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, định kỳ rà soát các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình không còn phù hợp, thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng, nâng cao an toàn người bệnh, phòng tránh các nguy cơ, sự cố y khoa. Trong quá trình thực hành công tác khám chữa bệnh, nhân viên y tế phải thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức y khoa liên tục và tận tâm trong quá trình khám, chữa bệnh.

          Tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy định về chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, công vụ của công chức, viên chức, người lao động; xử lý nghiêm những cán bộ, viên chức, lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và vi phạm các hành vi cấm của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Thủ trưởng cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm quản lý viên chức và hợp đồng lao động đúng theo quy định của pháp luật.

Diệu Thúy