Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ chính của ngành Y tế là công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân thì công tác nghiên cứu khoa học  (NCKH) là hoạt động luôn được quan tâm, chú trọng ở các cấp, các đơn vị. Nhiều cán bộ say mê, tâm huyết với công tác NCKH, luôn tìm tòi cái mới và nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong công tác quản lý, dự phòng, điều trị; do vậy các đề tài, sáng kiến của ngành Y tế ngày càng được  nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Hằng năm có từ 200 - 300 đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp được đăng ký thực hiện.  

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-SYT ngày 02/4/2024 của Sở Y tế về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955  - 27/02/2025) và các ngày lễ lớn năm 2025, ngành Y tế Ninh Bình xây dựng Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học ngành Y tế Ninh Bình  (giai đoạn 2015-2024). Với mục đích đẩy mạnh phong trào NCKH trong toàn ngành. Là tài liệu để học tập, trao đổi kinh nghiệm và ứng dụng, phục vụ hoạt  động chuyên môn, quản lý của ngành. Lĩnh vực nghiên cứu của các đề tài tham gia Kỷ yếu: khám chữa bệnh,  điều dưỡng, dự phòng, an toàn thực phẩm, dược,… 

            Ngành Y tế thành lập các Hội đồng xét chọn theo từng lĩnh vực và tổ chức xét chọn  các đề tài đăng Kỷ yếu; số lượng đề tài NCKH tiêu biểu dự kiến lựa chọn đưa vào kỷ yếu: 50 đề tài. Số lượng quyển Kỷ yếu công trình NCKH: 200 quyển. 

Thời gian nhận các đề tài từ tháng 6-8/2024. 

Thời gian xét duyệt đề tài từ tháng 9-10/2024

Thời gian biên soạn, xuất bản kỷ yếu từ tháng 11/2024-01/2025

Ngành Y tế thông báo đến các đơn vị trong toàn ngành tổng hợp danh sách báo cáo tóm tắt đề tài NCKH các đơn vị đã được nghiệm thu từ  năm 2015-2024 gửi về  Tiểu ban Hội thi nghiệp vụ chuyên  môn - nghiên cứu khoa học - Sở Y tế ./.

Lê Lành