Thực hiện Công văn số 504/UBND-VP6 ngày 05/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 30/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, Sở Y tế yêu cầu:         Các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 30/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu ứng tuyên truyền, lan tỏa tích cực, làm nổi bật vai trò, vị trí của của báo chí trong đời sống xã hội.

          Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam một cách cụ thể, thiết thực; chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị - nghề nghiệp sôi nổi, mang ý nghĩa sâu sắc, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời thông tin, báo cáo việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm về Sở Y tế.

Diệu Thúy