Tình hình trong ngày
- Số trường hợp cách ly mới trong ngày: 0 trường hợp
- Số trường hợp hết thời hạn cách ly: 02 trường hợp
- Số mẫu được lấy trong ngày: 0 mẫu
- Số mẫu có kết quả: 0 mẫu.

Tóm tắt kết quả phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại
1. Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 7.098 trường hợp
- Cách ly tại cơ sở y tế: 366 trường hợp  
-  Cách ly  y tế  tại cơ sở cách ly tập trung:  2.748  trường hợp.  Trong đó: 
+ 2.399  trường  hợp  được  lấy  mẫu  xét  nghiệm  với  SARS-CoV-2  đủ  2  lần,  phát hiện  ra  12  ca  bệnh  xác  định;  349  trường  hợp  được  lấy  mẫu  xét  nghiệm  với SARS-CoV-2 đủ 3 lần, không phát hiện ca bệnh xác định.
+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 3.984 trường hợp 
2. Tổng toàn tỉnh các đối tượng hiện nay đang được cách ly, theo dõi 
hoặc giám sát: 10 ca, so với ngày hôm qua giảm 02 ca.
- Cách ly tại cơ sở y tế: 0 
- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 0
- Cách ly tại nhà và nơi lưu trú: 10 trường hợp
3. Tổng số mẫu đã lấy: 6.622 mẫu/4.240 ca
- Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 4.240 ca = 6.622 XN PCR
- Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 13, đã điều trị khỏi và xuất viện: 13 ca
- Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 4.226 trường hợp
- Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 0 trường hợp
Các hoạt động dự  phòng và điều trị  vẫn đang được tiến hành quyết liệt, khẩn trương, liên tục theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Tiếp tục  chỉ  đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần thông báo số 182/TB-VPCP ngày 17/5/2020 của Văn phòng Chính phủ;  chỉ  đạo  Sở  Lao  động - Thương  binh  và  Xã  hội,  UBND các huyện,  thành phố  phối hợp với các cơ quan, đơn vị  liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, lập danh sách, lấy mẫu cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 2245/BYT-DP ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế.

 

Tác giả: Diệu Thúy