Tại kỳ họp thứ 9 lần thứ XV ngày 27 tháng 10 năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số: 61/2022/NQ-HĐND về việc quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHYT đối với  một số nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh.

Trong Nghị quyết đã nêu rõ các nhóm đối tượng được hỗ trợ:

- Người thuộc các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

- Người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đối với mức hỗ trợ: được hưởng 100% mức đóng BHYT theo quy định của Nhà nước. Trường hợp một  người thuộc nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước  hỗ trợ mức đóng BHYT thì được hưởng mức đóng BHYT theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 8/11/2022.

Kim Thoa