Nhằm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả giải  quyết  thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngày 12/5/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 211/UBND-VP7 về việc tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

             Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về  lợi ích, giá trị  của  việc đề nghị cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.
Các sở, ban, ngành  chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổng hợp danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền quản lý  (bao gồm cả các TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp  huyện,  UBND  cấp  xã), đặc biệt là các TTHC không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp, gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/5/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và  các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/6/2023.
Bưu điện tỉnh quán triệt, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, nhân viên về các biện pháp, quy định của pháp luật về an toàn, bảo mật thông tin khi thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đào tạo, tập huấn cho nhân viên về quy định, quy trình nghiệp vụ của TTHC thuộc danh mục được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
                                                                                                                                                                                                                                  Diệu Thúy