Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”.

          Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”. Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để đạt mục tiêu bảo bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2009 - 01/7/2024 với chủ đề " Sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở” như sau:

          Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.

          Tổ chức truyền thông nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2009 - 01/7/2024 tập trung trong thời gian từ ngày 24/6/2024 đến ngày 08/7/2024 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như: mít tinh, tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng…; tổ chức treo các băng rôn, phướn tuyên truyền về bảo hiểm y tế với các thông điệp truyền thông chủ yếu sau:

          + Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở để tăng tiếp cập dịch vụ y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế;

          + Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế để duy trì nguồn tài chính bền vững trong chăm sóc sức khỏe toàn dân;

          + Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vì quyền lợi, sức khỏe của người tham gia bảo hiểm y tế;

          + Quyết tâm thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân;

          + Bảo hiểm y tế là lá chắn cho sức khỏe của bạn;

          + Vì an sinh xã hội, vì sức khỏe chúng ta, hãy tham gia bảo hiểm y tế;

          + Thực hiện nghiêm pháp luật về bảo hiểm y tế để đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước;

          + Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân;

          + Tham gia bảo hiểm y tế để có nguồn tài chính bền vững khi ốm đau, bệnh tật;

          + Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân.

          Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn: Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, quan tâm đến y tế cơ sở; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng, chống hành vi lãng phí, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.

Diệu Thúy