Năm 2022, ngành Y tế Ninh Bình đã tổ chức thực hiện các quy định về rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị

Kết quả, trong năm đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cơ quan Sở, các chi cục, các đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND; ban hành Quyết định số 1246/QĐ-SYT ngày 21/6/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chức năng Sở Y tế; rà soát, xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành đối với các đơn vị: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế của 8 huyện/thành phố; đang trình phê duyệt đối với Trường Cao đẳng Y tế và tiếp tục rà soát, xây dựng trình phê duyệt đối với các đơn vị còn lại; Ban hành Công văn số 2842/SYT-TCHC ngày 03/11/2022 chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm tuyến huyện khảo sát thực trạng phòng khám đa khoa khu vực để xem xét phương án duy trì, xắp xếp lại, giải thể báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới; Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 xếp lại hạng đối với Trường Cao đẳng Y tế.

Đối với việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức: Thực hiện đúng và không vượt quá số lượng biên chế công chức, viên chức được UBND tỉnh giao.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp: Trong năm 2022, Sở Y tế tổ chức 01 cuộc thanh tra thanh tra hành chính tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình, hiện tại đang trong quá trình thanh tra;  Tổng số cuộc thanh tra chuyên ngành được thực hiện: 21 cuộc triển khai trong kỳ tại 169 tổ chức, cá nhân (trong đó 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch; 18 cuộc kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất). Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: công tác y tế dự phòng; công tác khám, chữa bệnh và thực hiện chính sách BHYT; hành nghề y dược tư nhân và an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác dân số KHHGĐ.

Việc xử lý các vấn đề phân cấp sau kiểm tra: Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 21 (trong đó xử phạt VPHC: 21; yêu cầu dừng hoạt động: 10). Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: các cơ sở không đủ điều kiện hành nghề; thực hiện các quy định về chuyên môn trong hoạt động hành nghề y dược tư nhân còn hạn chế; vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; Về kinh tế: Tổng số tiền vi phạm; số tiền kiến nghị thu hồi (về ngân sách nhà nước, về tổ chức, đơn vị); số tiền kiến nghị xử lý khác: không. Về xử lý vi phạm: 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành đối với 21 tổ chức, cá nhân; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 374.150.000 đồng (Ba trăm bẩy mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

KT