Trong năm thanh tra: xử lý vi phạm hành chính 14 cơ sở với số tiền 46.000.000 đồng...

Công tác kiểm tra: Hành nghề y tư nhân: 03 cá nhân với số tiền 58.500.000 đồng; an toàn vệ sinh thực phẩm xử phạt vi phạm hành chính đối với: 16 tổ chức cá nhân (6 tổ chức, 10 cá nhân) với số tiền 114.112.500 đồng. Nội dung vi phạm chủ yếu  phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: vi phạm quy định về kinh doanh thuốc, vi phạm quy định về hoạt động khám chữa bệnh, vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

          Về kinh tế: Tổng số tiền vi phạm; số tiền kiến nghị thu hồi (về ngân sách nhà nước, về tổ chức, đơn vị); số tiền kiến nghị xử lý khác: không.

          Về xử lý vi phạm: Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 23 (07 tổ chức, 16 cá nhân ); số  tiền xử phạt vi phạm hành chính: 218.612.500 đồng.

Diệu Thúy