Ngày 24/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023. Hội nghị đã tiến hành nghiệm thu 09 đề tài.

Buổi nghiệm thu đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, khoa học. Các thành viên hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực nghiên cứu của nhóm các tác giả. Đa số các đề tài đáp ứng được tính cấp thiết và khả năng ứng dụng của các đề tài. Tuy nhiên Hội đồng cũng đã có những ý kiến phản biện góp ý với các tác giả, nhóm tác giả những điểm cần nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện đề tài. Qua đó, đề xuất cho Đảng ủy, Ban lãnh đạo kế hoạch, biện pháp để chuyển giao kết quả nghiên cứu, thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

     Diệu Thúy