Căn cứ vào số lượng Vitamin A còn tồn tại tỉnh Ninh Bình (được Viện Dinh dưỡng cấp từ tháng 12/2022) không đủ triển khai cho toàn bộ trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi, ngày 19/5/2023, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 57/KH-SYT về Tổ chức Chiến dịch bố sung VitaminA và hoạt động cân đo trẻ em dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2023 (gửi kèm theo), trong đó tập trung các đối tượng ưu tiên như sau:

1. Đối tượng tại 7 xã và 4 thôn tại huyện Nho Quan thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi: Mốc ngày sinh từ ngày 31/5/2020 đến 30/11/2022;

- Trẻ bị suy dinh dưỡng nặng từ 37 đến 59 tháng tuổi: Mốc ngày sinh từ 30/5//2018 đến 30/5/2020;

- Bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng (bà mẹ sinh con từ ngày 3-4/5/2023 đến ngày 01-02/6/2023).

2. Đối với 136 xã, phường còn lại

+ Trẻ từ 6 đến dưới 12 tháng tuổi: Mốc ngày sinh từ 01/6/2022 đến 30/11/2022;

+ Trẻ từ 12 đến dưới 24 tháng tuổi: Mốc ngày sinh từ 01/6/2021 đến 31/5/2022;

+ Trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng (đối với một trẻ bị suy dinh dưỡng nhiều thể lưu ý chỉ tính một thể suy dinh dưỡng cho đối tượng này): Mốc ngày sinh từ 31/5/2020 đến 31/5/2021;

+ Trẻ từ 37 đến 59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng nặng: Mốc ngày sinh từ 30/5/2018 đến 30/5/2020; 3

+ Bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng (bà mẹ sinh con từ ngày 3-4/5/2023 đến ngày 01-02/6/2023)./.

 

KT