Sở  Y  tế  đã  tập  trung chỉ  đạo  các  đơn  vị  trong ngành  triển  khai thực  hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống các dịch bệnh. Bảo đảm  đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh...

          Sở  Y  tế  đã  tập  trung chỉ  đạo  các  đơn  vị  trong ngành  triển  khai thực  hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống các dịch bệnh. Bảo đảm  đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo  Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường  giám  sát  các  trường  hợp  mắc  bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp bệnh truyền nhiễm, đặc biệt  là  COVID-19,  sốt xuất huyết, sởi, viêm não Nhật Bản, bệnh dại,  bệnh do liên cầu lợn ở người...

          Năm 2023, hầu hết các bệnh truyền nhiễm có số trường hợp mắc giảm so với cùng kỳ năm 2022. Một số bệnh có trường hợp mắc tăng như: 3.322 trường hợp tiêu chảy, 317 trường hợp viêm gan vi rút. Đối với hoạt động phòng, chống bệnh COVID-19: tập trung triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh  COVID-19. Năm  2023 (từ  ngày 15/12/2022-14/12/2023) ghi nhận 1.536 trường hợp mắc COVID-19. Hiện tại, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 điều chỉnh bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

          Đối với bệnh sốt xuất huyết, tính từ đầu năm đến ngày 14/12/2023, toàn tỉnh ghi nhận 629 trường hợp mắc sốt xuất huyết  (Bao gồm các trường hợp nội tỉnh và ngoại lai), 02 trường hợp tử vong ngoại lai; trong đó có 132 ổ dịch với 185 ca bệnh sốt xuất huyết nội tỉnh (không có tử vong nội tỉnh). Hiện tại còn 05 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Các ổ dịch đã được phun hóa chất diệt muỗi, tuyên truyền diệt lăng quăng, bọ gậy.

Diệu Thúy