Địa chỉ: Khu phố 5 - Thị trấn Ninh - Huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh Bình

I. Ban giám đốc

- Giám đốc:              BS. Phạm Văn Phương

- Phó Giám đốc :    BS. Nguyễn Xuân Cường

II. Chức năng nhiệm vụ:

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế

 Thực hiện chức năng Y tế dự phòng

Trung tâm Y tế huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

Quản lý chỉ đạo trạm y tế các xã/ Thị trấn trong huyện thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyên phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động :

+ Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bênh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

+ Tham gia đào tạo, đào tạo lai, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế ấp và các cán bộ khác;

+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa hoc, ứng dụng các tiến bộ khoa học, ký thuật về lĩnh vực liên quan;

+ Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

+ Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ  chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của phap luật;

III.Phương hướng phát triển của trung tâm thời gian tới:

- Tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch, sẵn sàng phát hiện và chủ động dập tắt dịch, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Y tế Quốc gia.

-  Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu ngày càng cao của nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, vận động mọi người tích cực tham gia phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

 

Tác giả: Trung tâm TTGDSK