Qúy I năm 2022, Trung tâm Cấp cứu 115 duy trì tốt hoạt động, đảm bảo công tác chuyển cấp cứu kịp thời. Trong 3 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã thực hiện 1.853 ca vận chuyển cấp cứu trong đó: cấp cứu trước viện: 139 ca; chuyển tuyến: 43 ca; chuyển người bệnh về nhà: 359 ca; vận chuyển người bệnh liên quan Covid-19: 1.312 chuyến.

Diệu Thúy