Nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông về công tác dân số theo tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm khẳng định đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, tạo sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của dư luận xã hội, động viên các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia thực hiện chương trình dân số và phát triển. Vừa qua, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch sô 30/KH-CCDS, ngày 22/11/2022 về tổ chức các hoạt động hướng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022 với Chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Theo đó, nội dung chính của Kế hoạch là tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số trong tình hình mới: Các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới và các Chương trình, Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Truyền thông, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn;Truyền thông về tầm soát, chẩn đoán điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; Truyền thông về già hóa dân số và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh,... những, thành tựu của công tác dân số trong năm qua; những thuận lợi, khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ của công tác dân số. Các hoạt động chủ yếu gồm: Tổ chức sự kiện truyền thông; truyền thông trên các kênh truyền thông đại chúng; tập huấn nâng cao năng lự cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở; biên tập và sản xuất các sản phẩm, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và cung cấp cho các đơn vị phục vụ cho công tác tuyên truyền tại cộng đồng.

 

Kim Thoa