- Chủ đề: “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”. 

- Khẩu hiệu:  

1. Hãy sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế. 

2. Giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và tái chế.  3. Trồng thêm một cây xanh là góp phần bảo vệ môi trường.  

4. Hãy giữ gìn vệ sinh chung – Nói không với xả rác bừa bãi.  5. Từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ là hành động thiết thực bảo vệ môi trường.